NA PUTU PREMA DOLJE

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za prosinca 2016. godine iznosila je 853 maraka, a u veljači 838 maraka što je dakle pad za 15 maraka ili 1,8 posto.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za prosinca 2016. godine iznosila je 853 maraka, a u veljači 838 maraka što je dakle pad za 15 maraka ili 1,8 posto.

Nažalost, time se nastavlja trend pada ionako malih plaća koje su padale i u siječnju (iznosila 846 maraka), pa tako i oni građani koji imaju sreću da rade ne mogu od nje sebi priuštiti pristojan život. Kada svemu dodamo i sve češća upozorenja poslodavaca kako potezi bh. vlasti katastrofalni te daju kontra produkt pa se izgleda ne možemo nadati poboljšanju situacije. Kada ovome dodamo da su 2018. opći izbori izlaz iz krize će čekati još dugo, a građani bježati u inozemstvo.

Plaće po djelatnostima

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, najveća prosječna neto plaća u veljači je u sektoru “financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranje” i iznosila je 1.376 maraka, a u stopu iz prati “proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija” sa 1.325 maraka.

Preko 1.000 maraka su još plaće u sektorima “informacije i komunikacije” (1.219 maraka), “javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje” (1.200 maraka), “djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite” (1.017 maraka). Iznad prosjeka su plaće u sektorima “vađenje ruda i kamena” (983 maraka), “poslovanje nekretninama” (894 maraka), “stručne, naučne i tehničke djelatnost” (990 maraka), “obrazovanje” (874 maraka) te “ostale uslužne djelatnosti” (931 marka).

Nažalost, sve ostale djelatnosti, koje u biti i zapošljavaju najviše bh. građana su većinom daleko ispod prosjeka. Tako je prosječna neto plaća u sektoru “poljoprivreda, šumarstvo i ribolov” 755 maraka, “prerađivačka industrija” 606 maraka, “snabdijevanje vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom, te djelatnosti sanacije okoliša” 797 maraka, “građevinarstvo” 548 maraka, “trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala” 603 maraka, “prijevoz i skladištenje” 788 maraka, “djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane” 536 maraka, “administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti” 550 maraka, “umjetnost, zabava i rekreacija” 619 maraka.

Vojska nezaposlenih

Kada je pak u pitanju nezaposlenost, prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH na dan 28. veljače bilo 509.907 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u našoj zemlji.

S obzirom kako je u prosincu bilo  510.022 nezaposlenih, radi se o padu broja nezaposlenih za 115, što je pozitivno jer bar nismo u ratu broja nezaposlenih. Međutim, podatak kako u BiH stopa registrirane nezaposlenosti iznosi je 40,6 posto dovoljno govori u kakvom ekonomskom ambisu živimo i zbog čega nam ljudi bježe. Primjerice, u BiH je nezaposleno 7.153 osoba sa višom školskom spremom, a čak 41.063 sa visokom stručnom spremom, dakle mladi, obrazovanih ljudi koji su poodavno izgubili nadu u društvo jednakih šansi i mogućnost zaposlenja.

Piše: Dragan Bradvica dragan.bradvica@dnevni-list.ba

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

error: Content is protected !!