Korak ka deblokadi IPA fondova?!

Hoće li Bosna i Hercegovina dobiti energetsku strategiju koja će joj omogućiti deblokadu IPA fondova, odnosno grantova za EU tehničke asistencije u energetski sektor, a slijedom koje bi došlo i do pokretanja procesa energetske tranzicije uz energetsku učinkovitost te oslobađanja financijskih sredstava i iskorištavanja potencijala pitanje je na koje još uvijek nema konačnog odgovora.

Međutim, inicijativa sedam zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta BiH iz različitih političkih stranaka (Momčilo Novaković, Lazar Prodanović, Predrag Kožul, Mirsad Isaković, Hanka Vajzović, Jasmin Emrić i Saša Magazinović) upravo ide u smjeru ohrabrivanja Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa kada je riječ o donošenju okvirne energetske strategije odnosno ispunjavanju obveza koje je BiH preuzela prema međunarodnim institucijama.

U preporukama zastupnika ističe se kako treba voditi računa o ustavnim nadležnostima i postojećem zakonskom okviru te se preporučuje Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih poslova da po izjašnjenju entitetskih Vlada Vijeću ministara predloži na usvajanje okvirnu energetsku strategiju za BiH. Nadalje, nakon usvajanja preporuka je da se pristupi izradi plana i programa energetske tranzicije, dok se u obrazloženju upozorava kako je u proteklom razdoblju primjetan zastoj reforme energetskog sektora u BiH, a što je posebice vidljivo iz izvješća Energetske zajednice.

Preuzete obveze

Podsjeća se kako je BiH preuzela određene obveze prema međunarodnim ugovorima i institucijama što nužno zahtjeva i nastavak reformi, a što je neophodno i zbog usklađivanja legislative i regulative s trećim energetskim paketom. Također, da bi se postojeće negativno stanje promijenilo, a time i iskoristili ogromni potencijale koje BiH ima, nužno je, naglašava s eu preporukama, usvojiti navedene strateške dokumente te implementirati postojeće akcijske planove.

„Okvirna energetska strategija omogućuje deblokadu IPA fondova čime se osiguravaju grantovi za EU tehničke asistencije u energetski sektor“, navodi se u preporukama.

Energetska tranzicija

Druga važna preporuka je opredjeljenje za energetsku učinkovitost kao ključni element energetske tranzicije uz određivanje uloge regulatornih tijela u provedbi ove politike te se pojašnjava kako je energetska učinkovitost veliki potencijal za štednju energije i unaprjeđenje učinkovitosti ekonomije.

Ona predstavljanja sveobuhvatnu korist jer smanjuje potrošnju energenata te se time oslobađaju financijska sredstva za ulaganje u druge potrebe, a u isto se vrijeme stvara tržište za domaća mala i srednja poduzeća koja proizvode materijale i opremu za energetsku učinkovitost te pružaju usluge u ovom području.

Izdavanje dozvola

Istodobno, preporučuje i ubrzanje reforme energetskog sektora donošenjem nedostajućih zakonskih i podzakonskih akata potrebnih za ispunjavanje zahtjeva Energetske zajednice i pristupanje EU te se podsjeća na preuzimanje obveza u ovom području uz naglasak kako je nužno nastaviti reformu zbog usklađivanjem legislative i regulative s Trećim energetskim paketom, a reforma sektora je obveza koju BiH mora ispuniti na putu ka EU. Pritom, ove reforme će unaprijediti učinkovitost i ekonomičnost rada kompanija u ovom sektoru, a sam sektor će se bolje pozicionirati u regiji.

Posljednja ključna preporuka odnosi se na unaprjeđenje izdavanja dozvola za gradnju novih energetskih objekata uz obrazloženje kako je prema izvješću Svjetske banke BiH na 166. mjestu od 190 ekonomija svijeta po jednostavnosti dobivanja dozvola. Pritom se ističe i kako su radne grupe sa svih razina vlasti tijekom tri godine identificirale preko stotinu preporuka na unaprjeđenje procesa izdavanja dozvola. Na kraju, zaključuje se kako na osnovu navedenog, kao i evidentnog zastoja reforme energetskog sektora treba zadužiti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da u suradnji s nadležnim ministarstvima koordinira i prati provedbu preporuka i izvješćuje o realizaciji svakih šest mjeseci.

Piše: D. Pušić, dogadjaji@dnevni-list.ba

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *