JAVNE NABAVKE RAJ ZA MALVERZACIJE Milijuni maraka zakonito u džepove povlaštenih

Milijarde maraka u posljednjih desetak godina utrošene su na javne nabavke u institucijama, a nevladine organizacije koje pokušavaju kontrolirati ugovorene poslove privatnih poduzeća sa institucijama upozorile su u više navrata kako je oblast javnih nabavki raj za korupciju.

Na namještanje tendera  upozoravaju svakodnevno oni koji nemaju “vezu” u institucijama i koji se pokušavaju kvalitetom i boljom cijenom ubaciti u posao, no bezuspješno. Upozorenje se svake godine pošalje i iz revizorskih ureda čija izvješća obiluju podacima o netransparentnom i nezakonitom provođenju javnih nabavki. Pored javnih upozorenja institucije ne rade ništa da otklone ove nedostatke, a nadležna tužilaštva također ne pridaju važnost ovakvim podacima.

Ogroman novac

U godišnjem revizorskom izvješću o glavnim nalazima i preporukama za 2017. u institucijama na razini BiH se navodi kako su javne nabavke ocijenjene kao proces koji nosi visok rizik u pogledu neusklađenosti sa regulatornim okvirom.

– Iznos sredstava koja su utrošena tijekom godine za nabavu roba, usluga i radova su značajna, a naša iskustva iz ranijih godina pokazuju u da su u danom procesu u kontinuitetu prisutne slabosti i nedostaci, upozoravaju revizori. Tijekom 2017. godine, a na temelju podataka koji su uneseni u sustav e-nabave , institucije BiH su zaključile ukupno 4.359 ugovora i okvirnih sporazuma, u ukupnoj vrijednosti od 96.716.074 KM, nakon provedenih postupaka javnih nabava putem: otvorenog postupka, ograničenog postupka, konkurentskog zahtjeva i pregovaračkog postupka. Od ukupnog broja zaključenih ugovora i okvirnih sporazuma, njih 2.271, u ukupnoj vrijednosti od 69.705.273 KM je zaključeno nakon okončanog otvorenog postupka, 1.941 ugovor i okvirni sporazum u ukupnoj vrijednosti od 6.999.130 KM zaključeni su nakon okončanog konkurentskog zahtjeva, 19 ugovora u ukupnoj vrijednosti od 4.390.820 KM nakon provedenog ograničenog postupka te 128 zaključenih ugovora i okvirnih sporazuma nakon okončanog pregovaračkog postupka, u ukupnoj vrijednosti od 16.163.520 KM.

Osim navedenog, institucije BiH su, u 2017. godini, zaključile ugovore za usluge iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama BiH, ukupne vrijednosti 17.640.081 KM, a putem izravnog sporazuma utrošeno je ukupno 5.551.602 KM. Provedenim pojedinačnim revizijama procesa javnih nabava u institucijama BiH za 2017. godinu uočene su brojne nepravilnosti, nedostaci i slabosti.

Revizori kao glavne slabosti navode kako pokretanje postupaka nabava nije vršeno sukladno planiranim rokovima, da su prisutni nedostaci i slabosti prilikom određivanja samog predmeta nabave u postupku planiranja. Također nije u dovoljnoj mjeri provođeno istraživanje tržišta odnosno, ukoliko je takvo istraživanje i vršeno, ono nije dokumentirano, rokovi za pokretanje postupka su nejasno definirani, a prisutne su i slabosti kod procjene vrijednosti nabave i sl. Zanimljivo je i to da su uočeni nedostaci u pogledu kreiranja tehničkih specifikacija koje se najvećim dijelom odnose na opisivanje predmeta nabave u tenderskoj dokumentaciji. Prema onome što su revizori utvrdili kroz pojedinačne revizije, u tenderskoj se dokumentaciji često navode karakteristike predmeta nabave za koje ugovorna tijela nemaju racionalnog objašnjenja zašto su važne i zašto su, sukladno tome, uvrštene u specifikaciju.

Ograničenja

-Navedeno ima za posljedicu ograničenje konkurencije na jednog dobavljača ili u najboljem slučaju na više dobavljača koji nisu zainteresirani da aktivno sudjeluju u postupku nabave (“pasivni” ponuđači koji dostavljaju ponudu ali nemaju interes za zaključivanje ugovora) jer su dio određene interesno povezane skupine. Kreiranje tehničkih specifikacija predstavlja ključnu tačku u postupku nabave, u kojoj se određuju okviri za konkurentnost u postupku, navodi se u revizorskom izvješću.

U eliminiranju konkurencije, kako se navodi, značajnu ulogu igra i ostala tenderska dokumentacija u kojoj se jasno ne preciziraju parametri i neprecizno su definirani dokazi za ispunjavanje tehničke i profesionalne sposobnosti, čime se institucije izlažu riziku od izbora nekompetentnog dobavljača koji neće realizirati ugovor sukladno potrebama institucije. Također nisu tražene garancije za dobro izvršenje ugovora za javne nabave značajnih vrijednosti.

U velikom broju slučajeva uočene su proceduralne greške i nedostaci pri provedbi procedura javnih nabava. Proceduralne greške se najvećim dijelom odnose na nepoštivanje rokova iz Zakona o javnim nabavama BiH u pogledu dostavljanja obavijesti i odluke o izboru itd.

Uočene nepravilnosti

Uočeni su i nedostaci u radu povjerenstava za javne nabave prilikom kvalifikacije ili evaluacije ponuda. Navedeni nedostaci su vezani za nedovoljno pozornu provjeru i ocjenu kvalifikacija ponuđača sukladno uvjetima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, što dovodi ponuđače u nejednak tretman u postupku, a čime se stvaraju uvjeti za pokretanje utemeljenih žalbenih postupaka.

Na koncu revizori zaključuju kako određeni broj ugovornih tijela ne vrši praćenje realizacije ugovora pri čemu neadekvatno praćenje realizacije ugovora rezultira neblagovremenim provođenjem postupaka javnih nabava koje može imati za posljedicu dovođenje u određenih dobavljača povoljniji položaj i nabavu roba i usluga po nepovoljnijim uvjetima nego što su oni koji postoje na tržištu.

Ugovori nisu potpuni i u nekim su slučajevima šturi, što otežava njihovu primjenu tijekom same realizacije. Pri nabavi odjeće ne postoje mehanizmi u zaključenim ugovorima i okvirnim sporazumima putem kojih se može vršiti provjera kvalitativnih svojstava odjevnih predmeta koji se nabavljaju i sl.

-Posebno želimo istaknuti da smo, pri reviziji javnih nabava,nastavili naglasak stavljati na analizu broja primljenih i kvalificiranih ponuda, odnosno postojanje stvarne konkurencije u postupcima. Naime, prema podacima iz sustava e-nabave, značajan udio u ukupnom broju provedenih procedura imaju postupci sa samo jednom ponudom ili sa samo jednom kvalificiranom ponudom, premda se često radi o predmetima nabave za koje postoji veća ponuda na tržištu, navodi se u izvješću.  U 2017. godini je, od ukupno zaključenih 4.359 ugovora (bez izravnih sporazuma), u 1.706 postupaka ugovor dodijeljen na bazi jedne kvalificirane ponude, dok je u 1.402 postupka bila i dostavljena samo jedna ponuda, koje je bila i kvalificirana. Navedeni postupci sa jednom kvalificiranom ponudom, u smislu njihove ukupne vrijednosti, iznose približno pola vrijednosti ukupno zaključenih ugovora i okvirnih sporazuma u 2017. godini.

– Činjenica da postoji samo jedna ponuda u postupku, naročito za javne nabave roba i usluga za koje postoji konkurencija na tržištu, može ukazivati na ograničenje konkurencije u postupku. Međutim, i pored navedenih pokazatelja, u praksi ne postoji značajniji broj pokrenutih žalbenih postupaka koji se odnose na sadržaj tenderskih dokumentacija, što može biti uzrokovano i nepostojanjem dovoljnog stupnja povjerenja ponuđača u mogućnost ostvarivanja svojih prava kroz žalbeni postupak, stava su državni revizori. Pitanje nedostatka konkurentnosti možemo promatrati i u kontekstu duže zastupljenosti istog dobavljača za nabavu roba, roba usluga ili radova kod ugovornih tijela što je najviše zastupljeno, kako se navodi, kod nabave vozila za potrebe institucija.

Ovakva ili još netransparentnija slika viđa se svakodnevno u institucijama na nižim razinama vlasti i u javnim poduzećima gdje je javna tajna, i prije nego što se raspiše konkurs, ko će ga dobiti.

Piše: Vanja Bjelica-Čabrilo, dogadjaji@dnevni-list.ba

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *