Do posla u Zavodu MIO samo uz molbu!

Prijem zaposlenika bez objave konkursa ne osigurava transparentnost zapošljavanja u Federalnom zavodu, za čiji rad se osiguravaju sredstva iz doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje, a ista predstavljaju javni prihod, navode revizori

Netransparentnost kod zapošljavanja u institucijama u državi je poznata, no pojedine institucije su tu svoju netransparentnost i ozakonile. Tako je primjerice Zavod mirovinsko invalidskog osigurana (MIO) Federacije usvojio novi Pravilnik o radu u kome je i dalje ostavljena mogućnost prijema zaposlenika u radni odnos bez raspisivanja javnog konkursa, čime se ne osigurava transparentnost zapošljavanja u Federalnom zavodu, za čiji rad se osiguravaju sredstva iz doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje, a ista predstavljaju javni prihod. Pravilnikom je također propisano da se zapošljavanje može vršiti na osnovu primljenih molbi za prijem u radni odnos.

Ovo je zaključak iz izvješća o financijskom poslovanju Zavoda MIO koji je uradio Ured za reviziju institucija u FBiH. U jednom od ranijih izvještaja federalnih revizora koje se bavilo netransparentnim zapošljavanjima navedeno je kako je Zavod MIO FBiH za dvije godine zaposlio 40 osoba i da je od tog broja njih 37 ili 92 posto zaposleno bez konkursa iako se radi o federalnom zavodu.

Procedura zapošljavanja

Kada je u pitanju prošla godina u izvješću se navodi da je Zavod zaposlio 27 osoba od čega 22 zaposlenika na neodređeno vrijeme, 3 zaposlenika na određeno vrijeme i 2 zaposlenika na mandatni period.

-Pravilnikom o radu, je definirano da direktor Zavoda može odlučiti da se o potrebi zasnivanja radnog odnosa objavi konkurs, koji može biti objavljen unutar Federalnog zavoda ili javnim oglašavanjem putem dnevnih novina,  odnosno Službenih novina FBiH, stoji u izvješću. Tako je u 2017. godini proveden Javni konkurs za prijem direktora i dva zamjenika direktora na mandatni period u KAS Travnik, u skladu sa navedenim Pravilnikom. Uz to u toku 2017. godine, Vlada FBiH je dala odobrenje za prijem 26 zaposlenika. Zavod je, po odobrenju Vlade FBiH, izvršio prijem 25 zaposlenika bez provođenja konkursne procedure, za što je također data mogućnost u skladu sa navedenim Pravilnikom, obzirom da je u istom navedeno da direktor može odlučiti da se o potrebi zasnivanja radnog odnosa objavi konkurs.

– Uvidom u dokumentaciju, utvrdili smo da su rješenjima direktora imenovane komisije za obavljanje intervjua kandidata koji su aplicirali za radna mjesta sa V, VI i VII stupanj stručne spreme kao uvjetom. Nije prezentirano na koji način su kandidati bili upoznati sa upražnjenim radnim mjestima, na koja su aplicirali, obzirom da nije raspisan javni konkurs, navode revizori. Uvidom u zapisnik komisije koja je obavljala intervju sa kandidatima VI i VII stupnja stručne spreme, revizori su konstatirali da je utvrđena bodovna lista. U zapisniku komisije je navedeno da će kandidati o rezultatima biti obaviješteni na „odgovarajući način“, bez preciziranja da će isti biti obaviješteni pismenim putem.

Zavod još nije stabilan

Pored navedenog revizori su Zavodu zamjerili to što procedure javnih nabavki nisu provedene u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama u dijelu koji se odnosi na nabavke usluga održavanja eGOP sustava za elektronsko upravljanje dokumentima putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja u iznosu 233.475 KM. Također zamjera se naknadno provođenje procedura javnih nabavki u 2017. godini za izvršene navedene usluge u 2016. godini u iznosu 84.240 KM i vršenja nabavki usluga unajmljivanja kompjuterske opreme na osnovu zaključenog okvirnog sporazuma, bez prethodno zaključenog ugovora za proračunsku 2017. godinu u iznosu 152.791 KM.

– Za izvršene usluge održavanja eGOP sustava za elektronsko upravljanje dokumentima u 2016. godini, stvorene su obaveze i iskazani rashodi u 2017. godini u iznosu 84.240 KM, što nije u skladu sa modificiranim nastankom događaja propisanim odredbama Zakona o proračunima u FBiH i Uredbom o računovodstvu proračuna u FBiH, stoji u izvješću.

Ured za reviziju institucija u FBiH skreće pozornost i na to da je Nadzorni odbor kao organ kontrole Federalnog zavoda, čiji je djelokrug rada definiran Zakonom o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja FBiH, u 2017. godini održao dvije sjednice, a isplate naknada članovima Nadzornog odbora su vršene mjesečno u ukupnom iznosu od 35.680 KM.

Na koncu se u izvješću podcrtava ono što svi znaju, a to je da Zavod još uvijek nije na stabilnim nogama da bi se vršila bilo kakva povećanja izdataka. Navodi se kako financijska stabilnost Federalnog zavoda još uvijek nije osigurana, iako je za 2017. godinu iskazan višak prihoda nad rashodima u iznosu 64.457.082 KM, što je rezultiralo smanjenjem akumuliranog viška rashoda nad prihodima na iznos od 115.429.594 KM.

Doprinosi i dugovanja

U godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana za 2017. godinu Zavoda, ukupno ostvareni prihodi i primici su 2.101.445.292 KM, što je u odnosu na rebalans plana manje za 10.494.176 KM, a u odnosu na prethodnu godinu, više za 147.678.141 KM. Strukturu prihoda i primitaka čine prihodi po osnovu : doprinosa 1.764.509.852 KM, transfera iz Proračuna FBiH 245.969.101 KM, prihodi od privatizacije poduzeća 12.578.891 KM, prihodi od pretplata i povrata mirovina iz ranijih godina 2.122.883 KM, ostali prihodi 1.330.351 KM, prihodi od pružanja usluga 593.985 KM, prihodi od refundacija po međunarodnim ugovorima 214.616 KM, prihodi od kamata 23.140 KM i primici po kreditu od domaćih financijskih institucija 74.102.470 KM.

Prihodi od doprinosa predstavljaju prihode od doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje koji su iskazani u iznosu od 1.764.509.852 KM i u odnosu na plan manje su ostvareni za 3.374.997 KM, a u 2017. godini došlo je do porasta prihoda u odnosu na prethodnu godinu za 9,3 posto ili 117.735.003 KM. Sredstva za poslovanje Federalnog zavoda se najvećim dijelom ostvaruju od uplate doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa Zakonom o mirovinskom i invalidskom osiguranju (Zakon o MIO) i Zakonom o doprinosima.

U izvješću se navodi kako na dan 31.12.2017. godine, ukupan dug 20 dužnika sa kojima su potpisani sporazumi o izmirenju duga iznosi 11.306.754 KM, od toga iznos od 8.707.157 KM se odnosi na 11 Sporazuma o izmirenju duga koji imaju način plaćanja reprogramom. Prema dostavljenom Pregledu dužnika sa kojima je potpisan Sporazum o izmirenju duga, za sve dužnike dug je dospio u cijelosti. Od devet dužnika, koji su potpisali Sporazum o izmirenju duga sa načinom plaćanja jednokratno (sa ostvarenim popustima), koji su u stečaju, kod sedam obveznika je završen stečajni postupak i nakon izmirenja duga iz stečajne mase, ostao je dio duga koji nije izmiren, a kod dva obveznika uplate doprinosa čeka se na okončanje stečajnog postupka.

U Zavodu veće plaće od prosjeka

 Izdaci za bruto plaće i naknade iskazani su u iznosu od 23.069.033 KM i u odnosu na plan ostvareni su manje za 1.312.967 KM.

Pravilnikom o radu Federalnog zavoda donesenim 2011. godine reguliran je način obračuna i isplate plaća i naknada plaća. Vrijednost boda utvrđuje se mjesečno u skladu s raspoloživim sredstvima predviđenim financijskim planom. Za 2017. godinu vrijednost boda iznosila je u rasponu od 4,68 do 5,39 koja se množila sa pripadajućim koeficijentima razvrstanim u platne razrede od 1,00 do 6,20. Najviša isplaćena neto plaća u Federalnom zavodu iznosila je 4.278 KM sa minulim radom, najniža 655 KM i prosječna plata za 2017. godinu iznosila je 1.441 KM. Plaće zaposlenika Federalnog zavoda u 2017. godini ostale su na razini plata za 2015. godinu kada je vršena revizija, odnosno i dalje su značajno veće od plaća proračunskih korisnika u FBiH.

-Iako je prethodna revizija ukazala da bi usklađivanjem plaća Federalni zavod dao svoj doprinos stabilizaciji mirovinskog sustava, prema navedenom nije bilo izmjena. U dijelu naknada troškova zaposlenih, naknada za topli obrok je smanjena sa 14 KM na 8 KM dnevno, stoji u izvješću.

Piše: Vanja Bjelica-Čabrilo, dogadjaji@dnevni-list.ba

2 thoughts on “Do posla u Zavodu MIO samo uz molbu!

 • srpanj 16, 2018 at 5:21 am
  Permalink

  Da bi rijesili jedan Zahtjev za penzionisanje potrose jednu godinu. Oni nisu u stanju da postu posalju na pravu adresu. Radeci snjima dodjes do zakljucka da to rade NAMJERNO. Oni su tumur koje je SDA instalirala u institucije sistema.

  Reply
 • srpanj 16, 2018 at 5:26 am
  Permalink

  Jedan penzioni Zahtjev obradjuju godinu dana. Radeci snjima zakljucis da to rade NAMJERNO, jer je veliki priliv gradjana koji su ostvarili pravo na starosnu penziju. Oni su rak rana BiH koju su SDA i HDZ instalirali u institucijama sistema.

  Reply

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *